Прием в VIII клас – учебна 2023/ 2024 година

ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

професионална STEM паралелка

с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“
Паралелката е от 26 ученици - без интензивно и без разширено изучаване на англ. език /код: 1572/

 

 

Г Р А Ф И К

По дейности и дати при наличие на свободни места след четвърто класиране, съгласно заповед №262/10.07.2023г.  на директора на ПГИИ „Проф. Николай Райнов“

 

 1. Обявяване на свободни места за V-то класиране, след IV-то класиране /ако има свободни/
 2. Подаване на заявления за участие в V-то класиране от 17.08.2023г. до 01.09.2023г. включително, в канцеларията на ПГИИ „Проф. Николай Райнов“.
 3. Обявяване на резултатите от класирането на 05.09.2023г.
 4. Записване на класираните на свободните места до 08.09.2023г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В V-то КЛАСИРАНЕ:

 1. Заявление до директора /образец на място/.
 2. Свидетелство за основно образование – оригинал и копие.
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО за учебната 2022/2023г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Заявление да директора.
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал.
 3. Карта за предварителен медицински преглед (медицинско свидетелство

от  личен лекар).

 1. Два броя снимки.

 

График V-то класиране »

 

 Балообразуващите оценки са:
1 х НВО БЕЛ + 1 х НВО Математика + 2 х оценка от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство + 1 х оценка по БЕЛ + 1 х оценка за Изобразително изкуство от Свидетелството за завършено основно образование.

Имате по-голям шанс за прием в ПГИИ "Проф. Николай Райнов", ако поставите училището на първо място като желание във формуляра за кандидатстване!

 

ПГИИ "ПРОФ. НИКОЛАЙ РАЙНОВ" Е В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
213 АУДИО-ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА И ТЕХНИКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ
ПРОФЕСИЯ: 213060 КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК
СПЕЦИАЛНОСТ: 2130601 КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (PDF) >                                          

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (PDF) >

 Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (PDF) >