Училищна образователна платформа
„Виртуален свят за творчество и знания“

Кратко описание на целта на иновацията

Създаването и осъществяването на проекта  Училищна образователна платформа  „Виртуален свят за творчество и знания“ ще се развие  в рамките на 4 години. Целта е да постигнем високо качество на образователно-възпитателния процес чрез съчетание на съвременни образователни тенденции, традиции в учебния процес и развитие на интересите и способностите на учениците за подготовката им за професионално осъществяване в живота.

ЛИНК КЪМ ПЛАТФОРМАТА >>

Описание на проекта

Основните принципи, върху които е построена иновация на ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ са: индивидуалното творческо развитие на учениците и създаването на конкурентноспособни млади творци в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле за реализация след завършването си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна, електронните игри. За да  осъществим целта си,  създахме интернет базирана Училищна образователна платформа – виртуална система за обучение, базирана на Офис 365, в която  всеки ученик има собствено пространство, а  учителите ще имат възможност да поставят индивидуални задачи и да следят за изпълнението им не само в часовете, а и на платформата.

Развитието на технологиите предлага непрекъснато нови предизвикателства, които  дават възможност за развитие на цифровите общности с нови форми на взаимодействие и сътрудничество, нови начини на социализация и работа заедно.

Идеята да създадем условия за индивидуална работа на учителя с ученика чрез онлайн платформата, ще помогне на учениците не само да усвояват по-добре материала, но и да придобиват знания чрез директно изследване на подходящи материали по съответния предмет. Визуалното представяне на уроците, не само по време на учебния процес в училище, а и навсякъде, където е ученика  дава възможност чрез платформата и с таблет , телефон, лаптоп, компютър, свързан с интернет, да получава задачи от преподавателите индивидуално.

Иновация ще повиши качеството на обучението.  Търсенето и получаването на знания ще стане интересно, защото е в крак с времето, в което живеем заедно – учителите и учениците.

По този начин ще мотивираме учениците за по-високи резултати в усвояване на професията „Компютърен график“.

 

ПГИИ „Професор Николай Райнов“ предстои да развие стратегия за информираност на своите ученици чрез достъпна онлайн платформа за съдържание, която да служи като полезно и практично допълнение към общообразователните и художествени предмети, изучавани в гимназията. Възможност за допълнителна комуникационна свързаност между учител-ученик.

Ще развиваме възможностите за иновативен индивидуален подход към обучаващите се, за да може те да разберат взаимовръзката между детайлите от преподаван предмет и многообразните примери от живота днес! Видео филми, литература, аудио, картини, онлайн галерии,линкове и много други средства като предоставен ценен ресурс, подпомагащ процеса на изграждане на осъзнатост за свързаността на отделните форми.

Видео презентация

 

Документален филм осъществен по НП "Иновации в действие"

 

 

Участие на ПГИИ "Проф. Николай Райнов" в НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО /3 ДЕКЕМВРИ 2018, СОФИЯ ТЕХ ПАРК/